Hoe nu volmacht na overlijden goed geregeld

Hoezo kunnen erfgenamen volmacht geven? Wat is daarvan het voordeel? Welke punten zijn daarbij belangrijk? Waar moet u aan denken? Wat moet u juridisch waterdicht regelen zodat dit goed gaat?

Nalatenschap afhandelen

Samen alles regelen. Heeft een erflater bij testament geen executeur (‘nalatenschapsafwikkelaar’) benoemd, dan rust op de schouders van de gezamenlijke erfgenamen de (wettelijke) taak om de nalatenschap af te handelen. Bijvoorbeeld de indiening van de aangifte erfbelasting bij de Belastingdienst en het indienen van de aangifte inkomstenbelasting voor de overledene (F-formulier). Zijn er meerdere erfgenamen, dan kan het problematisch zijn om steeds gezamenlijk te handelen. Dat is zeker zo als erfgenamen bijvoorbeeld niet direct bij elkaar in de buurt wonen. In die situatie kunnen erfgenamen als praktische oplossing volmacht geven aan een of meerdere van hen (of aan een derde, want dat mag ook) om namens hen de nalatenschap af te handelen.

Wat zijn belangrijke aandachtspunten?

De volmacht. Om niet in de problemen te komen en duidelijkheid te scheppen in de verhouding tussen de volmachtgevers en de gevolmachtigde(n), is het raadzaam om de inhoud van de volmacht zo zorgvuldig mogelijk op te stellen. Daarbij komen met name de hiernavolgende punten aan bod.

  1. Beperkt beschikkingsbevoegd. In de volmacht moet worden opgenomen dat de gevolmachtigde tot taak heeft om alle goederen behorende tot de nalatenschap te beheren. Een gevolmachtigde mag alleen over die goederen beschikken (verkopen) als dat noodzakelijk is om de schulden van de nalatenschap te voldoen (omdat er te weinig liquide middelen zijn).
  2. Niet verdelen. De gevolmachtigde heeft niet de bevoegdheid om de nalatenschap tussen de erfgenamen te verdelen. Nadat hij alle schulden (dus ook belastingschulden) heeft voldaan, moet hij alle goederen van de nalatenschap ter beschikking stellen van de erfgenamen. Die kunnen dan onderling bepalen hoe de nalatenschap wordt verdeeld. Daarbij moeten ze het unaniem met elkaar eens zijn over de wijze van verdeling.
  3. Geen onroerende zaak verkopen. De gevolmachtigde is niet bevoegd om een onroerende zaak (woonhuis, bedrijfspand, (land)bouwgrond) te verkopen. Uitsluitend de gezamenlijke erfgenamen zijn daartoe bevoegd. Zij bepalen de koopprijs en gaan akkoord met de persoon van de koper aan wie de onroerende zaak wordt overgedragen.
  4. Rekening en verantwoording. In de volmacht moet worden opgenomen dat de gevolmachtigde verplicht is om bij het einde van zijn taak rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen. Ook moet hij hen inzage geven in alle schriftelijke stukken (bankafschriften, enz.). Ziet het ernaar uit dat de afhandeling van de nalatenschap geruime tijd in beslag zal nemen, dan kan worden bepaald dat de gevolmachtigde jaarlijks rekening en verantwoording moet afleggen.
  5. Alleen of gezamenlijk? Wordt er volmacht gegeven aan meerdere gevolmachtigden, dan moet worden bepaald of ze ieder zelfstandig bevoegd zijn om namens de gezamenlijke erfgenamen te handelen of dat zij alleen gezamenlijk bevoegd zijn. Wordt daarover in de volmacht niets gezegd, dan zegt de wet dat iedere gevolmachtigde zelfstandig bevoegd is (art. 3:65 BW) . In dat geval bestaat echter de kans dat ze ieder eigenmachtig gaan optreden.

Het geven van een volmacht is handig om een nalatenschap efficiënt af te wikkelen. Omschrijf hiervoor de bevoegdheden nauwkeurig in de volmacht. Maak ze - bij meerdere gevolmachtigden - alleen gezamenlijk bevoegd. Zo kunnen ze niet ieder op eigen houtje gaan handelen. Gebruik ons model.